Norvegijos lėšos – mokyklų ir darželių sveikatos kabinetų atnaujinimui

Kategorija Naujienos
Atnaujinta: Penktadienis, 03 Birželio 2016 11:00

Nuo 2015 m. kovo mėnesio Pasvalio ir Biržų rajonų savivaldybių Visuomenės sveikatos biurai kartu įgyvendino projektą, skirtą Pasvalio ir Biržų rajonų savivaldybių mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose teikiamoms sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti ir išplėsti. Pagal Norvegijos finansinio mechanizmo programą „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ gautos lėšos padėjo pagerinti visuomenės sveikatą, pagerintos ir išplėstos sveikatos priežiūros paslaugos Pasvalio ir Biržų rajonų ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigose.

Įgyvendinant projektą buvo atliktas sveikatos priežiūros kabinetų Pasvalyje ir Biržuose remontas – iš viso suremontuota arba atliktas dalinis remontas 30 kabinetų, nupirkti nauji baldai, įsigyta reikalinga įranga– kompiuterinė ir programinė įranga, organizacinė, garso ir vaizdo technika, modernios vaizdinės priemonės, kabinetai aprūpinti sveikos gyvensenos ugdymo priemonėmis – iš viso įsigyti 38 baldų, įrangos ir priemonių komplektai.

Įgyvendinant projektą buvo suremontuota (arba dalinai suremontuota) ir įrengta 38 sveikatos priežiūros kabinetai: 10 ikimokyklinių ugdymo įstaigų ir 28 mokyklų sveikatos priežiūros kabinetai.

Sveikatos ugdymas ir sveikos gyvensenos mokymas, pasitelkiant projekto metu įsigytas priemones, turi didžiulę reikšmę vaikų ateičiai. Pasitelkiant projekto metu įsigytas priemones – naują modernią įrangą, efektyviau vyksta sveikatos ugdymas ir sveikos gyvensenos mokymas, patraukliau pateikiama dėstoma informacija, o vaikams – lengviau ją įsisavinti, ugdoma fizinė, protinė, dvasinė ir socialinė vaikų sveikata. Sudarytos geresnės sąlygos svarbiausių sveikatos žinių vaikams perdavimui ir įsisavinimui, nuostatų ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui.

Projekto dėka vaikai patrauklesniais būdais įgauna sveikos gyvensenos ir sveikos mitybos žinių bei įgūdžių. Aktyviai dirbant su vaikais, tinkamai ir vaikams suprantamai bei įdomiai pateikiant sveikatos priežiūros, prevencinę ir kitą informaciją, mažėja tikimybė susirgti tomis ligomis (pvz., infekcinėmis), kurių, turint tam tikrų žinių, lengvai galima išvengti ir sumažinti šių ligų atvejų skaičių. Sveikatos priežiūros specialistų darbas su vaikais ir jaunimu mažina rūkalų, narkotinių medžiagų ir alkoholio vartojimą, tai savalaikė  prevencija nusikalstamumui didėti. Tikimasi pasiekti ir ilgalaikį projekto tikslą - vaikų ir jaunimo, lankančių ugdymo įstaigas sveikatos rodiklių gerėjimas, susirgimų skaičius mažėjimas.

Projekto įgyvendinimo metu įrengus ir suremontavus ugdymo įstaigų sveikatos kabinetus, įsigijus visus privalomus šiems kabinetams baldus, įrangą ir pagrindines bei papildomas priemones, sveikatos priežiūros specialistai turi visas galimybes vykdyti ikimokyklinio bei mokyklinio amžiaus vaikams reikalingas funkcijas, tokias kaip lėtinių neinfekcinių ligų, jų rizikos veiksnių ir šių ligų paūmėjimų profilaktika, infekcinių ligų ir jų veiksnių profilaktiką, nelaimingų atsitikimų prevenciją, pirmosios med. pagalbos teikimą ir mokymus suteikti pirmąją pagalbą kitiems, efektyviau skatinimas sveikos mitybos bei sveikos mitybos įgūdžių formavimas, teikiama pagalba vaikams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius, vykdoma žalingų įpročių prevencija ir kt.

Projektą numatoma baigti įgyvendinti 2016 m. liepos mėnesį, tačiau ilgalaikių projekto tikslų bus ir toliau siekiama. Projekto bendra vertė – 245.988,60 Eur.

 

 

Norwegian funds allocated for renewal of health care offices of schools and kindergardens.

Public health bureaus of Pasvalys and Biržaidistrictmunicipalities have implemented the project since March of 2015. The project initiated to improve and expandhealthcare services in schools and pre-school educational institutions of Pasvalys and Biržai district municipalities. The funds received according to Norwegian financial mechanism programme “Public health initiatives” havehelpedto improve public health, healthcare services of schools and pre-school educational institutions of Pasvalys and Biržai districts have also beenimproved and expanded.

30 health care offices of Biržai and Pasvalys have been renovated while implementing the project. New furniturehas beenbought,necessary technical equipmenthas been acquired:hardware and software,organizational, audio and video equipment, modern visual aids. Classrooms have been equipped with healthy lifestyleeducational measures.In all, 38 sets of furniture, equipment andmeasureshave been acquired.

After the implementation of the project, 38 health care officeswill be renovated and equipped: 10 of them in pre-school educational institutions and 28 in schools.

Health educationand healthy lifestyle training, using measures acquired during the project, is of great importance for the future of children. Because of the measures – new modern equipment acquired during the project, health education and healthy lifestyle training are more effective, information is presented more attractively which means that it is easier for children to assimilateit. The physical, mental, spiritual and social health of children is promoted.Better conditionsforthe most important health knowledge transferto children, their assimilationand formation of children healthy lifestyle skills are provided.

The project has helped to improve health indicators of children and young people attending educational institutions, decrease the number of diseases cases, children have gained healthy lifestyle and healthy eating knowledgeand skills in more attractive ways. Active work with children, proper, understandable and interesting information about health care, preventive and other information given to children have reduced the probability of diseases (e.g. infectious) that, having certain knowledge, can be easily prevented and their incidence can be reduced. Health care professionals’ work with children and young people reduces use of tobacco, drugs and alcohol, it iswell-timed prevention of increase in crime.

During the project equiped and renovated health offices of educational institutions, acquired furniture, equipment, basic and additional measures necessary for these offices enable health care professionals to carry out all the functions necessarry for pre-school and school age childrens: prophylaxis of chronic non-infectious diseases, their risk factors and exacerbation,prophylaxis of infectious diseases and their factors, accidents prevention, first aid and training to provide first aid to others, more effective promotion of healthy eating and formation of healthy eating skills, helping children to develop healthy lifestyle and personal hygiene skills,unhealthy habits prevention, etc. The projectis expected to be completed in June of 2016; however, even after the implementation of the project the long-term objectives will be continued. Total project value – 245.988,60 Eur.

 

 Pasvalio ir Biržų rajonų ugdymo įstaigose – nauja, šiuolaikiška įranga

 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kartu su partneriu – Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru 2015-aisiais ėmėsi ambicingo projekto, kuris leis pagerinti ir išplėsti sveikatos priežiūros paslaugų Pasvalio ir Biržų rajonų ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigose teikimą. Pagal Norvegijos finansinio mechanizmo programą „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ gautos lėšos padės pagerinti visuomenės sveikatą. Ne paslaptis, kad neretai sveikatos priežiūros paslaugos ugdymo įstaigose negali būti tinkamai suteiktos ikimokyklinukams ir mokiniams, nes nėra tinkamų sąlygų suteikti sveikatos priežiūros paslaugoms: trūksta modernių vaizdinių priemonių, per kurias mokiniai ir ikimokyklinio amžiaus vaikai geriau įsisavintų reikalingą informaciją. Be to, infrastruktūra nepatenkina šiuolaikinių poreikių.

 

Projekto įgyvendinimo metu Biržų ir Pasvalio rajonų ugdymo įstaigose bus įsigytos modernios vaizdinės priemonės, kurios visuomenės sveikatos specialistams pagelbės patraukliau, moderniau pateikti dėstomą informaciją apie sveiką gyvenseną, o vaikams – lengviau ją priimti, suprasti ir įsisavinti.

Neabejojama, kad sveikatos ugdymas ir sveikos gyvensenos mokymas, pasitelkiant projekto metu įsigytas priemones turės didžiulę reikšmę vaikų ateičiai – ugdys fizinę, protinę, dvasinę ir socialinę vaikų sveikatą. Be to, bus sudarytos geresnės sąlygos sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui, kuris Lietuvos ugdymo įstaigose dar tik bando išsikovoti savo „pozicijas“. Galima tik laukti kol vaikučiai, išmokę sveikos gyvensenos pagrindų pradės mokyti ir kitus bendraamžius.

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą pagerės vaikų ir jaunimo sveikatos rodikliai, mažės susirgimų skaičius, jaunimas pradės daugiau sportuoti, vaikai įgaus daugiau sveikos gyvensenos ir sveikos mitybos žinių bei įgūdžių. Darbai Biržų ir Pasvalio rajonuose jau įgauna pagreitį. Pagaliau yra atlikta pusė projekte numatytų viešųjų pirkimų, surengti du projekto viešinimo renginiai, Pasvalio ir Biržų rajonų ugdymo įstaigose iškabinti stendai, kuriuose pateikiama informacija apie projektą.

Šiuo metu paskelbtas konkursas kompiuterinei ir programinei įrangai, organizacinei, garso ir vaizdo technikai įsigyti. Projekto įgyvendintojai įsitikinę, kad sveika gyvensena jaunimui turi būti pateikta ne tik „juodai ant balto“, bet ir inovatyviomis, jaunimui patraukliomis, naujausiomis informavimo priemonėmis.

Reikia pripažinti faktą, kad šiais laikais mokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus jaunimas itin nenori priimti informacijos iš popierinių šaltinių, kadangi tai jiems atrodo „atgyvenęs“ informacijos pateikimo būdas. Džiugu, kad projekto metu bus pritaikomi inovatyvūs sprendimai.

Šiuo metu vyksta viešieji pirkimai. Taip pat baigiamas atlikti remontas sveikatos priežiūros kabinetuose bei laukiama kol tiekėjai pristatys sveikos gyvensenos ugdymo priemones, skirtas pritaikyti sveikatingumo žinias praktikoje, kadangi praktiniai įgūdžiai yra labai svarbūs jauniems žmonėms, jų vystymuisi.

Kol kas nepaskelbtas konkursas baldams pirkti bei neįvykę sveikatos rizikos veiksnių, aplinkos įvertinimo ir metodinių priemonių pirkimo konkursai. Nepaisant to, laiko užbaigti darbus dar yra nemažai – projektas, finansuojamas VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ pagal Norvegijos finansinių mechanizmų programą, o pagal įsipareigojimus turi būti baigtas 2016-ųjų balandžio 30 dieną. Projekto bendra vertė – 245.988,60 Eur.

Tikimasi, kad šis projektas bus langas ir puiki pradžia ikimokyklinukus ir mokinius paskatinti žingsniuoti sveikos gyvensenos link.

 

New and modern equipment in educational institutions of Pasvalys and Biržai districts

 Public health bureau of Pasvalys municipality together with their partner, Public health bureau of Biržai, in 2015 has taken an ambitious Project that will improve and expand health care services in pre-school and school education institutions of Pasvalys and Biržai districts. The funds that are received from Norvegian financial mechanism program „Public health initiatives“ will help to improve public health. It is not a secret that often health care services can not be provided to preschoolers and students properly, because there are no suitable conditions to provide health care services as well as the lack of modern visual aids wich will help students and preschool children better uptake necessary information.Furthermore, the infrastructure does not satisfy modern needs.

 During the Project, educational institutions in Biržai and Pasvalys will acquire modern visual aids that will help educators to provide information about healthy lifestyles more attractive and more modern, and for children – it will be more easier to accept, understand and assimilate it.

There is no doubt that health education and healthy lifestyle training, invoking the tools that will be acquired during the Project, will have great importance for the future of children – will develop physical, mental, spiritual and social health of children. Furthermore, it will facilitate a healthy lifestyle skills, which are still trying to win their "positions" in Lithuanian educational institutions. We can only wait for the children who will learn a healthy lifestyle to begin to teach other peers.

It is expected, that after implementing the Project, the health indicators of children and youth will improve significantly, the number of illneses will decrease, young people will start more practicing sports, children will gain more healthy lifestyle and healthy eating knowledge and skills. Works in Biržai and Pasvalys districs are accelerating already. Finally half of public procurements ar done, two events of Project publicity were held, stands with detailed information about the progress and changes of the Project are put up in educational institutions of Pasvalys and Biržai districts.

Currently there is a procurement tender announced to purchase software, organizational, audio and video equipment. Implementors of the Project are convinced that healthy lifestyle for young people should not only be presented „black on white“, but also with innovative, attractive for youth and the latest information tools.

The fact, that nowadays school and pre-school aged people are not keen to receive information from paper sources, should be aknowledged, because it seems to them that it is an „obsolete“ way to provide the information. It is gald, that innovative solutions will be applied during the Project. There are still ongoing procurements in eighteen educational institutions of Pasvalys and Biržai districts. Also the repair of health care cabinets is almost done and the suppliers are expected to deliver education tools of healthy lifestyle, which are intended to adapt knowledge of wellness in practice, because practical skills are very important for young people and their development.

                      The contest for buyng furniture is not published yet. The contests for buying health risk, environmental assessment and methodological tools are not ended yet. Nevertheless, the time to complete the work is still considerable – the Project, which is funded by the Public Institution „Central Project Management Agency“ by the Norwegian Financial Mechanisms Programme, according to the commitments must be completed in 2016 on April 30. The total value of the Project is 245.988,60 Eur.

It can be expected that such projects are window and a great start to educate preschoolers and students towards healthy lifestyles.

 

Norvegijos lėšos – mokyklų ir darželių sveikatos kabinetų atnaujinimui

Nuo 2015 m. kovo mėnesio Pasvalio ir Biržų rajonų savivaldybių Visuomenės sveikatos biurai kartu įgyvendina projektą "Pasvalio ir Biržų rajonų savivaldybių mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas". Pagrindinis projekto tikslas – gerinti ir plėsti sveikatos priežiūros paslaugas Pasvalio ir Biržų rajonų ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigose. Įgyvendinant projektą numatoma minimaliai atlikti paprastąjį remontą, aprūpinti sveikatos priežiūros kabinetus reikalinga įranga bei įsigyti modernias vaizdines priemones, kurios padės patraukliau pateikti dėstomą informaciją, o vaikams – lengviau ją įsisavinti. Sveikatos ugdymas ir sveikos gyvensenos mokymas, pasitelkiant projekto metu įsigytas priemones, turės didžiulę reikšmę vaikų ateičiai, kadangi ugdys fizinę, protinę, dvasinę ir socialinę vaikų sveikatą. Bus sudarytos geresnės sąlygos svarbiausių sveikatos žinių vaikams perdavimui ir įsisavinimui, nuostatų ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui. Bus siekiama ir ilgalaikio tikslo – gerinti Pasvalio ir Biržų rajonų ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų sveikatą.

Tikimasi, kad projekto dėka pagerės vaikų ir jaunimo, lankančių ugdymo įstaigas sveikatos rodikliai, mažės susirgimų skaičius, vaikai įgaus sveikos gyvensenos ir sveikos mitybos žinių bei įgūdžių. Aktyviai dirbant su vaikais, tinkamai ir vaikams suprantamai bei įdomiai pateikiant sveikatos priežiūros, prevencinę ir kitą informaciją, sumažės tikimybė susirgti tomis ligomis (pvz., infekcinėmis), kurių, turint tam tikrų žinių, lengvai galima išvengti ir sumažinti šių ligų atvejų skaičių. Sveikatos priežiūros specialistų darbas su vaikais ir jaunimu sumažins rūkalų, narkotinių medžiagų ir alkoholio vartojimą, bus savalaikė prevencija nusikalstamumui didėti. Projekto įgyvendinimo metu įrengus ir suremontavus ugdymo įstaigų sveikatos kabinetus, įsigijus visus privalomus šiems kabinetams baldus, įrangą ir pagrindines bei papildomas priemones, sveikatos priežiūros specialistai turės visas galimybes vykdyti ikimokyklinio bei mokyklinio amžiaus vaikams reikalingas funkcijas, tokias kaip lėtinių neinfekcinių ligų, jų rizikos veiksnių ir šių ligų paūmėjimų profilaktika, infekcinių ligų ir jų veiksnių profilaktika, nelaimingų atsitikimų prevencija, pirmosios med. pagalbos teikimas ir mokymai suteikti pirmąją pagalbą kitiems, sveikos mitybos skatinimas bei sveikos mitybos įgūdžių formavimas, pagalba vaikams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius, žalingų įpročių prevencija ir kt. Projektą ketinamą įgyvendinti iki 2016 m. balandžio mėnesio, tačiau ilgalaikių projekto tikslų siekti ne vienerius metus.

 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro informacija

 Norwegian funds for the renovation of health care offices in schools and kindergartens

Since March 2015 Pasvalys and Biržai district municipal public health offices have been jointly implementing the project of Pasvalys and Biržai district municipal schools and pre-school educational facilities’ health care improvement. The main objective of the project is to improve and expand health care services in schools and pre-school educational facilities of Pasvalys and Biržai districts. The project implies the completion of simple repairs, provision of health care offices with necessary equipment and acquisition of modern visual aids to help present the educational material in an attractive way, and assist the children in acquiring it easier. Health education and healthy lifestyle training, provided with the help of equipment acquired during the project, will have great significance for the future of the children, as it can develop their physical, mental, spiritual and social health. The project will provide better conditions for communicating the health knowledge, attitudes and healthy lifestyle skills to the children and, therefore, for its comprehension. The aim will be a long-term goal - to improve preschool and school-age children’s health of Pasvalys and Biržai districts.

It is expected that the project will help to improve children and young people’s, who attend educational institutions, health indicators, the number of cases of illnesses will decrease, the children will gain a healthy lifestyle and healthy eating insight and skills. Active work with the children, providing health care, preventative and other information in proper, comprehensible and interesting manner will reduce the chance of developing the diseases (e.g., infectious), which, with certain knowledge, you can easily be prevented and reduce the incidence of these diseases. Health care professionals’ work with children and youth will reduce tobacco, drugs and alcohol consumption, the increase in the level of crime will be timely prevented. During the project, repairing and properly equipping the educational institutions’ health offices, the acquisition of all mandatory furniture, equipment, basic and additional aids will allow health care professionals to have every opportunity to implement all the functions pre-school and school-age children require, such as non-communicable diseases, their risk factors and their relapse prevention, infectious diseases and their factors prevention, accident prevention, first aid assistance and training to provide first aid to others, the promotion of healthy nutrition and healthy eating skills, the help to children in developing healthy lifestyles and personal hygiene skills, addiction counseling, and so on. The project is expected to be implemented by April 2016, however the long-term objectives of the project require a number of years to be achieved.  

 

Kontaktai
Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras
8 451 20130
8 451 20131